بررسی احراز شرایط پذیرش به منظور درج/عرضه شرکت صنعتی و معدنی ستبران

درخواست پذیرش شرکت صنعتی و معدنی ستبران (سهامی عام) در جلسه مورخ 13/06/1398 هیئت پذیرش اوراق بهادار مطرح شد و تقاضای پذیرش سهام شرکت مزبور در فهرست نرخ¬های بازار شرکت¬های کوچک و متوسط (SME) فرابورس مورد تصویب قرار گرفت و مقرر شد قبل از درج نام شرکت در فهرست نرخ¬های فرابورس و عرضه سهام، اقدامات زیر انجام و اطلاعات و مدارک مربوط به فرابورس ارائه و اعلام گردد:
شروط هیئت پذیرش و اقدامات صورت گرفته طی چک لیست و اقدامات انجام¬شده به صورت جدول ذیل آورده شود.