بیانیه پذیرش مسئولیت

  • اين اميدنامه توسط هيئت مديره و مشاور پذيرش شركت متقاضی پذیرش تهيه و تأیید شده است که با آگاهی از مقررات و ضمانت­اجراهای حقوقی و کیفری مربوط از­جمله مواد 41 تا 45، مادۀ 47 و بند 3 مادۀ 49 قانون بازار اوراق­بهادار، منفرداً و مجتمعاً مسئوليت درستي اطلاعات مندرج در آن به لحاظ عدم­وجود هرگونه خطا يا انحراف با اهميت را به عهده می­گیرند.
  • مشاور پذيرش تأييد مي‌نمايد كه اميدنامه‌ي حاضر افشاي درست و كاملي از كليه‌ي واقعيات مربوط به عرضه‌ي عمومي را به دست مي‌دهد.