ترازنامه دوره مالی میانی سالانه منتهی به 29 اسفند 1398 شرکت اصلی و تلفیقی گروه