جدول بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی شرکت ستبران

در جدول زیر بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی شرکت ستبران برای سال مالی منتهی به 29/12/1398 و سال مالی منتهی به 29/12/1397 و سال مالی منتهی به 29/12/1396 آورده شده است: