جدول مقایسه حاشیه سود ناخالص به تفکیک محصولات

 در سال 1397 تقاضای بازار سیلیس نسبت به فلدسپار افزایش یافته و از آنجایی که فرآیند کوبش سیلیس به مراتب راحت¬تر از فلدسپار است، در سال گذشته شرکت بخش عمده¬ای از فرآیند خود را به کوبش سیلیس اختصاص داده و تغییرات حاشیه سود ایجاد شده به¬همین دلیل می¬باشد. شایان ذکر است با راه¬اندازی خط سوم و افزایش ظرفیت کوبش، شرکت می¬تواند فرآیند کوبش فلدسپار را نیز افزایش دهد.