روند سود آوری شرکت اصلی

 مطابق سیاست¬های چند سال اخیر هیات¬مدیره شرکت صنعتی و معدنی ستبران میزان سود تقسیمی هر سال مالی حدود 10 الی 30 % می¬باشد و مدیران شرکت درنظر دارند با توجه به میزان سودآوری شرکت، سود تقسیمی را تا 50% افزایش دهند.
 شرکت صنعتی و معدنی ستبران تا اوایل مردادماه سال 1398 کلیه مطالبات شرکت سرماآفرین را تا سال 1396 تسویه و پرداخت کرده است. همچنین در نظر دارد با توجه به فرصت 8 ماهه مبنی بر پرداخت سود سال 1397، تا پایان سال جاری، مطالبات سال 1397 را نیز تسویه نماید. شایان ذکر است عمده مطالبات سایر سهامداران نیز تا حدود زیادی پرداخت شده و شرکت تصمیم به پرداخت و تسویه مطالبات سال 1397 این سهامداران تا پایان سال جاری را دارد.