فلوچارت اجرایی شرکت زیر مجموعه(تولیدی سرام دیرگداز)

فرآیند اجرا شده در شرکت تولیدی سرام دیرگداز منطبق بر تکنولوژی و فرآیندهای روز دنیا بوده و از به­روزترین تکنولوژی و دستگاه­ها در این شرکت بهره گرفته شده است.