موضوع انتقال سهام شرکت سرام دیرگداز به شرکت قادر صنعت زاگرس

مطابق صورتجلسه هیأت مدیره به شمار 40037 مورخ 30/10/1396 شرکت صنعتی و معدنی ستبران مقرر گردید، مالکیت50 درصد از سهام شرکت سرام دیرگداز توسط شرکت ستبران، به شرکت قادر صنعت زاگرس منتقل گردد. رقم کارشناسی اعلام شده توسط کارشناس رسمی دادگستری برای شرکت سرام دیرگداز 15.470.580.000 ریال می-باشد که طی مذاکرات و توافقات صورت گرفته با مدیران شرکت قادر صنعت، واگذاری 50 درصد سهام شرکت سرام به شرکت قادر صنعت با مبلغ 10،000،000،000 ریال صورت پذیرفته است. مطابق مذاکرات صورت گرفته پرداخت این مبلغ به شرکت ستبران بصورت 3.565.000.000 ریال نقد و معادل 6،435.000.000 ریال دارایی ثابت (تجهیزات کارخانه) که از مبلغ 12،870 میلیون ریال کل دارایی‌ها، سهم شرکت قادر صنعت و مابقی مربوط به ستبران می‌باشد و به شماره فاکتورهای 0350، 0351، 0352 مورخ 28/12/1396 صورت گرفته است.