موضوع فعالیت شرکت

موضوع شرکت طبق ماده 3 اساسنامه عبارت است از تهیه و ترکیب و تصفیه انواع مواد کانی و شیمیایی جهت مصارف صنعتی و غیرصنعتی، طراحی و ساخت کارخانجات و دستگاه­ها لوازم ­مربوطه، تحقیقات و عملیات آزمایشگاهی ونمونه سازی مواد کانی و شیمیایی، اکتشاف و بهره­ برداری از معادن، مشارکت و سرمایه­ گذاری با اشخاص حقیقی و حقوقی و هرگونه عملیات بازرگانی داخلی و خارجی می باشد.