میزان و درصد خرید مواد اولیه شرکت ستبران

 در جدول زیر میزان و درصد خرید مواد اولیه شرکت ستبران برای سال مالی منتهی به 29/12/1396، سال مالی منتهی به 29/12/1397 و سال مالی منتهی به 29/12/1398 آورده شده است: